பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்றிதழ்கள் பதிவு செய்வதற்கு அதார் எண் கட்டாயமா ? தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் வெளியான தகவல்