55 வயதிலும் தகுதி தேர்வு எழுதலாம் 40 க்கு மேல் ஆசிரியராக முடியாதாம் -ஆசிரியர்கள் சங்கம் கண்டனம்