ஆந்திராவில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை நவம்பர் 2ல் பள்ளிகள் திறப்பு ஆந்திர முதல்வர் அறிவிப்பு