பல்வேறு துறைகளில் 25 க்கும் வேலைவாய்ப்புச் செய்திகள் மேற்பட்ட ஒரே தொகுப்பில்

 வேலைவாய்ப்புச் செய்திகள்  - பல்வேறு துறைகளில் 25 க்கும்  வேலைவாய்ப்புச் செய்திகள்  மேற்பட்ட ஒரே தொகுப்பில்-PDF FILE- CLICK TO DOWNLOAD BELOW LINK

                                            

CLICK HERE TO DOWNLOAD-JOB NEWS-PDF FILE\