பணியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் 2020 ஆம் ஆண்டு பொதுப்பேரவை கூட்டம் நடத்த நிபந்தனை களோடு அனுமதி - & உறுப்பினர்களுக்கு பங்கு ஈவுத் தொகையினை ECS மூலமாகவே வழங்க வேண்டும்... பதிவாளர் சுற்றறிக்கை

 பணியாளர்கள் கூட்டுறவு சங்கங்கள் 2020  ஆம் ஆண்டு பொதுத் பேரவை கூட்டம் நடத்த நிபந்தனை களோடு அனுமதி - & உறுப்பினர்களுக்கு  பங்கு ஈவுத் தொகையினை ECS மூலமாகவே வழங்க வேண்டும்... பதிவாளர்  சுற்றறிக்கை- CLICK TO DOWNLOAD BELOW LINK

CLICK HERE TO DOWNLOAD-SOCIETY REGISTRAR LETTER