மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் பதவி உயர்விற்கு பரிசீலனை செய்யப்படும் உயர்நிலைப் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை யாசிரியர்கள் பெயர் பட்டியல் விவரம் -2020-21 வெளியீடு

 

CLICK TO KNOW PROMOTION LIST AND FORMAT AVAIL IN BELOW LINK

 CLICK HERE TO DOWNLOAD-