வட்டியின் மீது வட்டியை தள்ளுபடி செய்வதற்கான வழி முறையை மத்திய அரசு வெளியிட்டது. 2020 மார்ச் முதல் ஆகஸ்ட் வரை பெறப்பட்ட கடன்களுக்கு இது பொருந்தும். ரூ. 2 கோடி வரையிலான தனிநபர் மற்றும் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான கடன்களுக்கு வட்டியின் மீது வட்டி பொருந்தாது.