2 .8 .2018 மற்றும் 4.8.2018 ஆகிய தேதிகளில் உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்க பதவி உயர்வு பெற்றவர்களுக்கு பணி வரன்முறை செய்யப்பட்டதற்கான ஆணை

 

2 .8 .2018 மற்றும் நன4.8.2018 ஆகிய தேதிகளில் உயர்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்க பதவி உயர்வு பெற்றவர்களுக்கு பணி வரன்முறை செய்யப்பட்டதற்கான ஆணை- CLICK HERE TO DOWNLOAD-REGULATION ORDER-BELOW LINK-SHARE TO ALL

CLICK HERE TO DOWNLOAD- 2018 PROMOTION HIGH SCHOOL HMs REGULATION

CLICK HERE TO DOWNLOAD- NAME LIST