அமைச்சுப் பணியிலிருந்து 2% ஒதுக்கீட்டில் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது 2011முதல் 2014வரை நியமனம செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன் முறை செய்தல் சார்ந்து இயக்குநரின் செயல்முறை மற்றும் பனிவரன் முறை படிவம்...

 

பள்ளிக் கல்வி -  மேல்நிலைக் கல்வி பணி - அமைச்சுப் பணியிலிருந்து 2% ஒதுக்கீட்டில் முதுகலை ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கியது - 2011 முதல் 2014 ஆம் ஆண்டு வரை நியமனம் செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன்முறை செய்வதற்கான கருத்துருக்கள் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக் கல்வி (இணைஇயக்குநர் உத்தரவு !!

 

அமைச்சுப் பணியிலிருந்து 2% ஒதுக்கீட்டில் முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக பதவி உயர்வு வழங்கப்பட்டது 2011முதல் 2014வரை நியமனம செய்யப்பட்ட முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கு பணிவரன் முறை செய்தல் சார்ந்து இயக்குநரின் செயல்முறைக்கு மற்றும் பனிவரன் முறை படிவம்...

கீழே உள்ள link மூலம் pdf file  download செய்து பாருங்கள்

CLICK HERE TO DOWNLOAD- DIR.PRO