நவம்பர் 16 திங்கட்கிழமை முதல் 9,10,11,12 ஆம் வகுப்புகள் மற்றும் கல்லூரிகள் செயல்படும்.. - தமிழக அரசு உத்தரவு