அரசாணை 113, நாள்: 01-10-2020, - தமிழக அரசில் பணியில் சேர பிற்படுத்தப்பட்டோர் /மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் வயது வரம்பு 30 வயதிலிருந்து 32 ஆக உயர்த்தி ஆணை...

 

G.O 113-தமிழக அரசில் பணியில் சேர 30 வயதிலிருந்து 32 ஆக உயர்த்தி ஆணை.CLICK HERE TO VIEW

                                             CLICK HERE TO DOWNLOAD-G.O 113