பெற்றோர்கள் சார்பில் அளிக்க வேண்டிய ஒப்புதல் கடிதம் -pdf file