ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே DIKSHA- Q.R code பயன்பாட்டை பரவலாக்குதல் சார்ந்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் வழியாக அனைத்து பள்ளித்தலைமையாசிரியர்களுக்கு தெரிவித்தல் சார்ந்து SCERT-இயக்குநரின் செயல்முறைகள்..

 ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களிடையே Q.R code பயன்பாட்டை பரவலாக்குதல் சார்ந்து  மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் வழியாக அனைத்து பள்ளித்தலைமையாசிரியர்களுக்கு தெரிவித்தல் சார்ந்து SCERT-இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

இயக்குநர் அவர்களது அறிவுரை நாள் -18.9.20

CLICK HERE TO DOWNLOAD- SCERT DIR.PRO-REG.Q.R CODE -USE