தகுதிவாய்ந்த பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் முழுவிவரப் பட்டியல் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!!!

 

தமிழ்க் கலைக் கழகம்செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் அகரமுதலித் திட்ட இயக்ககம்தமிழ்க் கலைச் சொல்லாக்கம்தகுதிவாய்ந்த பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியர் முழுவிவரப் பட்டியல் அனுப்பக் கோரி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் உத்தரவு!!!
CLICK HERE TO  DOWNLOAD- DSE-SEEKS-TAMIL BT DEATILS