அரசுப்பள்ளி மாணவனின் கண்டுபிடிப்பு வரிசையில் அடுத்து ஆளில்லா பீரங்கி மற்றும் கண்காணிப்பு வாகனம்!

 

அரசுப்பள்ளி மாணவனின் கண்டுபிடிப்பு வரிசையில் அடுத்து ஆளில்லா பீரங்கி மற்றும் கண்காணிப்பு வாகனம்!

பேரிடர் காலங்களிலும் சில நேரங்களில் ஏற்படும் கட்டிட இடர்பாடுகளில் சிக்கியவர்களின் நிலைமையையும் எளிமையாக கண்டறியலாம்

CLICK HERE TO VIEW VIDEO