மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளிகள் டிசம்பர் வரை திறக்கப்படாது