பள்ளிக்கல்வியில் பாட அளவு 40% குறைப்பு - நிபுணர் குழு பரிந்துரைத்துள்ளதாக தகவல்