37 ரூபாய் செலவில் சூரிய ஒளியை நோக்கி தானாகவே திரும்பும் ROTATING SOLAR 📗📗அரசுப்பள்ளி மாணவன் ரியாஸ் முகமதுவின்அடுத்த முயற்சி "AMAZING TECHNOLOGY" வரிசையில் இன்று புதிய கண்டுபிடிப்பு "ADVANCE SOLAR TRACKER"!

 
                                             CLICK HERE TO VIEW