பத்தாம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு செப்டம்பர் 2020 - தனித்தேர்வர்களின் விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்வது தொடர்பான அறிவுரைகள் வழங்கி பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் கடிதம்!!

  CLICK HERE TO DOWNLOAD