2006-07 ஆம் கல்வி ஆண்டில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் அஞ்சல் வழிக் கல்வி மூலம் பயின்ற M.Phil., படிப்பானது UGC, AICTE & DEC ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது எனவும் உயர் கல்வி பயில மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியானது எனவும் பல்கலைக்கழக இயக்குநர் அறிவிப்பு - நாள்: 23.09.2020._

 2006-07 ஆம் கல்வி ஆண்டில் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் அஞ்சல் வழிக் கல்வி மூலம் பயின்ற M.Phil., படிப்பானது UGC, AICTE & DEC ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது எனவும் உயர் கல்வி பயில மற்றும் வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியானது எனவும் பல்கலைக்கழக இயக்குநர் அறிவிப்பு - நாள்: 23.09.2020._

குறிப்பு: இது போன்று நாம் M.Phil., பயின்ற அனைத்துப் பல்கலைக்கழகங்கள் மூலம் சான்றிதழ் பெற்றால் கோவை மண்டலத் தணிக்கை உள்ளிட்ட அனைத்து (மண்டல) வகை தணிக்கைகளிலும் தடை ஏற்படுத்த வாய்ப்பில்லை...

                                                 

                                                  CLICK HERE TO DOWNLOAD-M.PHIL