செப்டம்பர் 14,15,16, ஆகிய தேதிகளில் சட்டப்பேவை கூட்டத் தொடர் நடைபெறும்!