1 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடத்திட்டத்தை குறைக்கும் பணி நிறைவு- முக்கிய பாடங்களில் மாற்றம் இல்லை. விரைவில் புதிய Blue Print வெளியிடப்படும்-SCERT

 

1 முதல் 12ம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடத்திட்டத்தை குறைக்கும் பணி நிறைவு.

முக்கிய பாடங்களில் மாற்றம் இல்லை.

விரைவில் புதிய Blue Print வெளியிடப்படும்.

*SCERT