மாநில கணக்கயரின் தணிக்கைத் தடை பத்திகள் II A மற்றும் II B இனக்களுக்கான உரிய பதில் அறிக்கையினை தயார் செய்து மாநில கணக்காயருக்கு அனுப்பக் கோருதல் சார்பாக இயக்குநரின் செயல்முறைகள்

 EEEEEEEEEEE