பள்ளிக் கல்வி - ஆசிரியர்களுக்கு இணையதளம் மூலம் நடைபெறும் நிதிசார் கல்வியறிவு திட்டத்திற்கான பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள தயார்நிலையில் இருக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!!