மே மாத தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த அனைவரும் தேர்ச்சி -பதிவாளர் தகவல்