இரு மொழிக் கொள்கையில் இரண்டு மொழிகள் எவை? "தமிழும் வேறு எதாவது ஒரு மொழியா? அல்லது தமிழும் ஆங்கிலம் மட்டும் தானா?" உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

 Ee0pk7IUYAImkHv