அரசுப்பள்ளி மாணவனின் கண்டுபிடிப்பு - சாதாரண ஒயரில் மின்சாரம் உள்ளதா? இல்லையா என்பதை கண்டறியும் அரிய கண்டுபிடிப்பு

 DSDSDSDSDSDSDSDSDSDSDSஅரசுப்பள்ளி மாணவனின் சாதாரண ஒயரில் மின்சாரம் உள்ளதா? இல்லையா என்பதை கண்டறியும் அரிய கண்டுபிடிப்பு)


சாதாரண மின்சார ஒயரில் மின்சாரம் உள்ளதா என்பதை tester இல்லாமல் அறியும் புதிய கருவி
CLICK HERE TO VIEW THE NEWS