கலை, அறிவியல் படிப்பில் ஆர்வம் 92 ஆயிரம் இடங்களுக்கு 3 லட்சம் விண்ணப்பம்

 கலை, அறிவியல் படிப்பில் ஆர்வம் 92 ஆயிரம் இடங்களுக்கு 3 லட்சம் விண்ணப்பம்