அரசாணை எண் -81 நாள்- 10.08.2020-பகுதி நேர தொகுப்பூதியத் துப்புரவு பணியாளர்களை முழு நேர பணியாளர்களாக மாற்றி சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் நிர்ணயித்தல் -ஆணை வெளியிடப்படுகிறது