படிப்பை பாதியில் நிறுத்திய மாணவர்களை மீண்டும் பள்ளியில் சேர்க்க 50 வீட்டுக்கு ஒரு ஆசிரியர் நியமனம் - வீடு வீடாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்

 50