மாற்றுத்திறனாளி அரசு ஊழியர்கள் 31.08.2020 வரை அரசுப் பணிக்கு திரும்ப விலக்கு அளித்து அரசாணை வெளியிடு...அரசாணை (நிலை)எண்:12. நாள் :12.08.2020

                           

     CLICK HERE -DAPs Exemption G.O.(Ms) No.12, dt.12.08.2020