2020-21 ம் ஆண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை -நடைமுறையிலுள்ள இட ஒதுக்கீடு சட்ட விதிகள் பாடப்பிரிவு வாரியாக (Group-Wise ) கடைபிடித்தல் சார்பாக பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள்