அடிப்படை விதிகள் - அடிப்படை விதி 101 (அ) இன் கீழ் மகப்பேறு விடுப்பு - நிரந்தரமற்ற திருமணமான மகளிர் அரசு ஊழியர்களுக் கு மகப்பேறு விடுப்பு சலுகைகள் அடிப்படை விதிகளுக்கு திருத்தம் - செய்து அரசாணை வெளியீடு