+1 & +2 மறு தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் பட்டியல் (STATEMENT OF MARKS ) வழங்குதல் சார்பு