இளையோர்- மூத்தோர் ஊதிய முரண்பாடு களைதல் – புதிய படிவங்களில் கருத்துருக்கள் அனுப்புதல் சார்ந்த அரசு கடிதம் – நாள் : 03.09.2019. !!! PDF FILE

 CLICK HERE-NEW FORMAT

CLICK HERE TO DOWNLOAD-JUNIOR SENIOR HC Judgment.pdf

CLICK HERE TO DOWNLOAD- Senior - Junior Pay Anomaly- DEO& BEO PROCEEDINGS