கல்வித் தொலைக்காட்சி மூலம் பாடம் நடத்துவதற்கான ஒளிபரப்பு அட்டவணை Time Table வெளியீடு

கீழ்க்கண்ட அலைவரிசைகளில் தமிழ்நாடு முழுவதும் காணலாம்.
1. TACTV (தமிழ்நாடு அரசு கேபிளில்) - 200
2.SCV - 98
3. TCCL - 200
4. VK DIGITAL - 55
5. AKSHAYA CABLE - 17
6. Youtube - shorturl.at/pJKV0
கல்வி தொலைக்காட்சி  பாடங்கள் ஒளிபரப்பு பட்டியலில் 1 & 12 ம் வகுப்பு இடம் பெறவில்லை. 2 ஆம் வகுப்பு முதல் 11 ஆம் வகுப்பு முடிய 

CLICK HERE TO VIEW &DOWNLOAD IN OFFICIAL DIRECT LINK

CLICK HERE TO VIEW &DOWNLOAD IN PDF FILE -2