மாநிலக் கல்வியியல், ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவன(SCERT) இயக்குநர் திருமதி.த.உமா, ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய உறுப்பினராக பணியிட மாற்றம்!!!