பின்னங்களை எளிய வடிவில் எழுதுதல். (சுருக்குதல்) தமிழ்வழி மற்றும் ENGLISH MEDIUM