தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத்துறை சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு சார்பில் CPS திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி கையெழுத்து இயக்கம். format avail

CPS திட்டத்தை ரத்து செய்யக்கோரி கையெழுத்து இயக்கம். தமிழ்நாடு அரசு அனைத்துத்துறை சங்கங்களின் ஒருங்கிணைப்புக் குழு சார்பில் 09.07.2010
முதல் 18.07.2020 வரை CPS திட்டத்தை  ரத்து செய்யக்கோரி கையெழுத்து இயக்கம் நடைபெறுகிறது.cpscps2