நில அளவை , உட்பிரிவு, புல எல்லை அமைத்தல், மேல்முறையீடு, புலப்பட நகல், வரைபடங்கள் வழங்குதல் ஆகியவற்றின் உயர்த்தப்பட்ட கட்டணங்கள் குறித்த அரசாணை வெளியீடு!!!