தொடக்க நிலையில் மாணவர்களுடைய கையெழுத்து சரியாக அமைய வரையப் பயிற்சி கையேடு

தொடக்க நிலையில் மாணவர்களுடைய கையெழுத்து சரியாக அமைய நேர்கோடு வளைகோடு களில் படங்கள் வரையப் பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு இந்தக் கையேட்டை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

 CLICK HERE TO DOWNLOAD