ஜாக்டோ ஜியோ கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்


Screenshot_2020-07-25-17-08-47-55