ஆகஸ்ட் கடைசி வாரமா அல்லது செப்டம்பரா ? பள்ளிகள் திறக்கும் விஷயத்தில் அரசின் முடிவு என்ன ?