பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொலைக்காட்சியில் பாடம் கற்பிக்கும் திட்டத்தை முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார்

பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொலைக்காட்சியில் பாடம் கற்பிக்கும் திட்டத்தை
முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார்