அரசு ஊழியர்களின் முன் ஊதிய உயர்வுகளை மட்டுமே இரத்து செய்து ஆணையி டப்பட்டுள்ளதால் அரசாணை எண் 42 மற்றும் 747 அடிப்படையில் ஆசிரியர்கட்கு வழங்கப்படும் ஊக்க ஊதிய உயர்வுகளை வழங்கிட தடையேதும் இல்லை என்றும் அனைத்து BEO களுக்கு தெளிவுரை வழங்கி CEO உத்தரவு