2020 ஆண்டுக்கான தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை- 11 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தொலைபேசியில் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கவும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.*