தனி ஊதியம் ரூ 2000/- ஈட்டிய விடுப்பு சரண் செய்யும் பொழுது கணக்கில் எடுத்துக் வேண்டுமா ? CM -CELL REPLY