அரசு /அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் 10 &12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பாடநூல் /VIDEO LESSON பதிவிறக்கம் சார்ந்து செயல்முறைகள்