ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி முதல் 14 தொலைக்காட்சிகளின் மூலமாக பாடம் நடத்த ஏற்பாடு அமைச்சர் செங்கோட்டையன்

ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி முதல் 14 தொலைக்காட்சிகளின் மூலமாக பாடம் நடத்த ஏற்பாடு
இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி மூலம் பாடம் நடத்தும் முதல் மாநிலம் தமிழகம்தான்* 
அமைச்சர் செங்கோட்டையன்