பணியாளர் – தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி – தற்காலிக தட்டச்சர் மற்றும் சுருக்கெழுத்துத் தட்டச்சர் நிலை III-தற்காலிக பணி - பணியிடை முறிவு வழங்கி மீண்டும் தற்காலிகமாக பணியமர்த்துவது குறித்து ஆணை வெளியிடப்படுகிறது!!!